Praktijk voor Kinderfysiotherapie Veghel

Privacy Policy

KNGF privacypolicy.docx

Praktijk voor kinderfysiotherapie Veghel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor kinderfysiotherapie Veghel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten


Persoonsgegevens van klanten worden door praktijk voor kinderfysiotherapie Veghel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en behandelingen aan derden zoals de huisarts en verwijzer;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het declareren van de behandeling bij de zorgverzekeraar.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De overeengekomen opdracht op basis van een verwijzing of screening in opdracht van ouders;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • (Zakelijk)Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • Huisarts;
 • Verzekeringsgegevens;

 

Uw persoonsgegevens worden door praktijk voor kinderfysiotherapie Veghel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de behandeling, verstrekken van declaraties aan de zorgverzekeraar en daarna nog in een afgesloten bestand van 7 jaar voor de belastingdienst.